KONTAKT

ul. Falista 2, 81-331 Gdynia
Dział sprzedaży: 572 292 877, skinwest.falista@gmail.com
Czynne pon-pt w godz. 09:00-17:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych (zwanym dalej „RODO”), obowiązującym od 25 maja 2018 r., uprzejmie informujemy iż administratorem wszelkich danych osobowych przekazanych telefonicznie, mailowo, osobiście, za pomocą powyższego formularza kontaktowego lub poczty, obejmujących:
1. imię i nazwisko;
2. adres korespondencyjny;
3. adres poczty elektronicznej;
4. numer telefonu;
jest SK Inwest sp. zo.o. z siedzibą przy ul. Spacerowa 12/2.11, w 84-200 Wejherowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000896394.
Przekazane dane osobowe wykorzystywane będą celem przedstawiania i przekazywania Państwu ofert i informacji dotyczących lokali mieszkalnych stanowiących ofertę handlową Spółki.
Przekazanie wyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na podanych zasadach. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może cofnięta w każdym czasie.
Przekazane dane osobowe mogą podlegać organizowaniu, przechowywaniu, pobieraniu, przeglądaniu, ujawnianiu, ograniczaniu, usuwaniu, niszczeniu i utrwaleniu w systemach informatycznych w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany.
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres do chwili cofnięcia wyrażonej przez Państwa zgody.
Osobom, które przekazały swoje dane osobowe przysługuje prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych:
1. dostępu do swoich danych osobowych;
2. żądania od niego informacji dotyczących celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych;
3. sprostowania danych osobowych;
4. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
5. przeniesienia danych do innego administratora danych.
W celu realizacji powyższych uprawnień, konieczne jest zwrócenie się do Administratora Danych Osobowych z pisemnym wnioskiem na jego adres mailowy tj. skinwest.falista@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółki.
W przypadku podejrzenia naruszenia Państwa praw wskazanych powyżej lub wynikających z wszelkich innych obowiązujących aktów prawnych, przysługuję Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.